Enviaments i Devolucions

Mitjançant aquest document s'estableixen les condicions generals de la relació contractual que té per objecte la compravenda de productes oferts des d'aquesta pàgina web, i de la qual és propietari i titular COOL & NATURE M32 SL (En endavant, "COOL & NATURE")

Amb domicili al carrer Bisbe Morgades, 32, 08500 de Vic

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​Volum 43.187, Foli 136 Full B-426.120 amb CIF: B-65.789.745,

i les persones físiques i / o jurídiques (en endavant, "CONTRACTANT") que manifestin la voluntat de comprar els productes mitjançant la sol·licitud realitzada via Internet mitjançant aquest lloc web. Tots els drets que les lleis vigents reconeixen als consumidors i als que aquí es pugui fer referència, s'aplicaran exclusivament als clients que tinguin aquesta consideració de consumidors i que actuïn amb un propòsit aliè a la seva activitat comercial, empresarial, ofici i professió . Aquestes sol·licituds dels usuaris constitueixen les condicions particulars a què van associades les presents condicions generals que el CONTRACTANT ha de necessàriament acceptar telemàticament amb caràcter previ a la compra del producte. Al CONTRACTANT se li exposen a través d'aquest mateix lloc web les presents condicions, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti. Les presents condicions generals unides a la sol·licitud dels productes concrets realitzada pel CONTRACTANT impliquen la formalització del contracte de compravenda entre COOL & NATURE i el CONTRACTANT que afirma haver llegit, entès i acceptat les presents condicions. El CONTRACTANT sempre podrà consultar aquestes condicions generals a través de la pàgina web.

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONTRACTE.-

 

Per les presents Condicions Generals, COOL & NATURE es compromet a lliurar al CONTRACTANT els productes que aquest hagi sol·licitat a través de la pàgina Web a canvi d'un preu cert.

 

Mitjançant la compra dels productes disponibles en aquesta pàgina Web el CONTRACTANT declara:

 

a) Que és una persona major d'edat i amb capacitat per contractar.

b) Que ha llegit, comprès i que accepta les presents Condicions Generals de Contractació.

 

SEGONA. -ALTERACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS.-

 

COOL & NATURE es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho prèviament al CONTRACTANT, que en qualsevol cas, és responsable de revisar-les com a requisit previ a l'adquisició de qualsevol producte disponible a través d'aquesta pàgina Web. En qualsevol cas, es consideraran com a vàlides i aplicables les Condicions Generals que estiguessin exposades en la Web en el moment que el CONTRACTANT adquireixi els corresponents productes.

 

TERCERA.- DRETS I OBLIGACIONS DE COOL & NATURE.-

 

3.1. Lliurament del producte.- COOL & NATURE es compromet a lliurar el producte en perfecte estat a l'adreça que el CONTRACTANT assenyali al formulari de comanda on consten les condicions particulars que s'uneixen a les presents Condicions Generals. COOL & NATURE no serà responsable dels errors causats en el lliurament quan les dades introduïdes pel CONTRACTANT en el formulari de comanda no s'ajustin a la realitat o hagin estat omeses. El termini de lliurament aproximat per a cada producte s'indica en la fitxa del mateix, no superant en cap cas el termini de quinze dies (només es faran  lliuraments dins del territori de de la Unió Europea i del Principat d’Andorra).

 

En cas de falta de disponibilitat del producte sol·licitat, COOL & NATURE informarà d'aquest fet al CONTRACTANT i es comunicarà el retard previst per correu electrònic o en el número de telèfon facilitat pel CONTRACTANT. Llavors COOL & NATURE podrà donar l'opció al CONTRACTANT de cancel·lar la seva comanda o comprar un article alternatiu que se li hagi pogut oferir. En cas de no rebre resposta s'entendrà que el CONTRACTANT desitja esperar al termini donat. En cas d'impossibilitat de subministrament del producte sol·licitat, ja sigui per falta de subministrament dels proveïdors de COOL & NATURE o per qualsevol altre motiu, igualment s'informarà d'aquest fet al CONTRACTANT i es procedirà a l'anul·lació de la seva comanda sense cap penalització, comprometent-se COOL & NATURE a la devolució íntegra de l'import de la seva compra en un termini màxim de 15 dies, excepte condicions especials identificades, si escau, en la pròpia fitxa del producte.

 

3.2. Responsabilitat de COOL & NATURE. En cap cas serà responsable en relació amb:

 

3.2.1. Els errors, retards en l'accés per part del CONTRACTANT a l'hora d'introduir les seves dades en el formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa d'Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l'empresa. En tot cas, COOL & NATURE es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari al CONTRACTANT per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

 

3.2.2. Dels errors o danys produïts per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del CONTRACTANT.

 

3.2.3. De la no operativitat o problemes en l'adreça de correu electrònic facilitada pel CONTRACTANT per a l'enviament de la confirmació de la comanda.

 

3.3 Garanties:

 

3.3.1. COOL & NATURE garanteix que tots els Productes disponibles per a la seva venda a la Pàgina Web, compleixen amb les normes internacionals i comunitàries aplicables a la seguretat dels productes.

 

3.3.2. La garantia que s'aplica al Producte que es lliura al CONTRACTANT es de nou mesos, sempre que aquest sigui utilitzat sota les condicions normals d'ús, tals com les quals es descriuen en la fitxa de Producte i els catàlegs posats a la disposició del CONTRACTANT. En cap cas es garanteix que el Producte subministrat sigui apte per respondre a un problema particular de l'usuari final.

 

3.3.3 COOL & NATURE no està obligat a indemnitzar al CONTRACTANT o a tercers per les conseqüències de l'ús del Producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als béns aliens al Producte, pèrdues de benefici o lucre cessant, danys que provenen o que provinguin d'una deterioració, o pèrdues de dades gravades per l'usuari final.

 

 3.3.4. COOL & NATURE reconeix al CONTRACTANT el dret de desistiment en els termes i terminis reconeguts en el Real Decret legislatiu 1/2007 de 16 de Novembre, en aquest cas COOL & NATURE reemborsarà al CONTRACTANT l'import satisfet en concepte de preu i impostos aplicables, al número de compte indicat pel CONTRACTANT. El CONTRACTANT disposa d'un termini, per exercir el dret, de 15 dies a comptar des del lliurament del Producte, considerant-se com a tal data, excepte prova en contrari, la indicada en el document de lliurament signat pel mateix. A l'efecte d'exercir aquest dret el CONTRACTANT haurà d'enviar un correu electrònic a info@m32natural.com i notificar-ho a COOL & NATURE en els terminis previstos, enviant així mateix, el corresponent Producte. En qualsevol cas el CONTRACTANT es farà càrrec dels costos directes de devolució del citat Producte, així com de qualsevol desperfecte en el mateix produït com a resultat de la seva devolució. El CONTRACTANT disposarà d’un període de 14 dies des de que hagi exercit el dret, per reformar el producte o el domicili de COOL & NATURE.

 

El dret de desistiment reconegut en aquesta clàusula s'entén sense perjudici de les excepcions al mateix que la pròpia legislació fixa. De forma enunciativa i no exhaustiva, no podrà exercir-se aquest dret en relació a béns que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se, incloent-se expressament, els productes que hagin estat personalitzats a sol·licitud del consumidor.

 

3.3.5. Les despeses d'enviament fins al magatzem per a productes defectuosos dins del període de garantia són per compte del CONTRACTANT, sent per compte de COOL & NATURE les despeses de tornada del producte fins al domicili del CONTRACTANT.

 

QUARTA.- DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTANT.-

 

4.1. Pagament.- El CONTRACTANT es compromet a abonar per endavant l'import pel Producte efectivament sol·licitat en la quantia i forma següents:

 

4.1.1. Import.- La remuneració pel Producte efectivament sol·licitat pel CONTRACTANT, serà l'assenyalada en el lloc Web i la que figuri en la sol·licitud concreta del CONTRACTANT a cada moment, sol·licituds que constituiran les condicions particulars de la comanda concreta. Els preus dels Productes que apareixen en el lloc Web inclouen l'IVA, l'import serà calculat en el moment de formalitzar la comanda, segons correspongui.

 

Al preu que figuri en el lloc Web per a cadascun dels Productes oferts s’haurà de sumar les despeses d'enviament pertinents. COOL & NATURE, s'obliga a informar del cost de les despeses d'enviament prèviament al CONTRACTANT abans de formalitzar la pròpia compra i en el correu electrònic de confirmació de la mateixa.

 

4.1.2. Formes de pagament.- El CONTRACTANT haurà d'abonar l'import corresponent a la seva comanda mitjançant:

 

- Targeta de crèdit: introduint les seves dades en el TPV virtual existent en el lloc Web. Mitjançant l'acceptació d'aquest mitjà de pagament, el CONTRACTANT confirma estar autoritzat a l'ús de la targeta utilitzada a aquesta fi, sent el titular de la mateixa. Els pagaments amb targeta queden sotmesos a l'establert en la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament, especialment a tot el relatiu a les ordres de pagament i a les condicions per a la seva revocació.

 

- Transferència bancària: per a això el CONTRACTANT haurà d'enviar un correu electrònic a info@m32coolnature.com sol·licitant-ho expressament.

 

4.2. Responsabilitat del CONTRACTANT.- En tot cas, serà responsabilitat del CONTRACTANT:

 

4.2.1. El CONTRACTANT assumeix tots els riscos de deterioració, menyscapte, danys i pèrdua dels Productes des del moment en què aquests haguessin estat posats a la seva disposició pel tercer que, per compte de COOL & NATURE, realitza el lliurament dels productes sol·licitats.

 

4.2.2. El CONTRACTANT es compromet a comprovar el bon estat del Producte davant el tercer que, per compte de COOL & NATURE, realitzi el lliurament del Producte sol·licitat, indicant en aquest mateix instant qualsevol anomalia que pogués detectar en l'embalatge.

 

Si posteriorment, una vegada revisat el contingut, el CONTRACTANT detectés qualsevol incidència com, cop, trencament o qualsevol desperfecte causats per l'enviament, aquest es compromet a comunicar-ho a COOL & NATURE en un termini no superior a les 24 hores posteriors a la recepció del producte.

 

CINQUENA.- RESPONSABILITAT.-

 

5.1.- COOL & NATURE en cap cas serà responsable de:

 

5.1.1.- Les incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis de la pàgina web estiguin constantment operatius.

 

5.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que el CONTRACTANT o tercers poguessin ocasionar en el lloc Web.

 

5.2.- COOL & NATURE es reserva el dret a suspendre l'accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l'assegurament de l'efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, COOL & NATURE col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent de que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il·lícita.

SISENA.- DRETS D'AUTOR I MARCA
 
COOL & NATURE informa que els continguts propis, la programació i el disseny de la pàgina Web es troben plenament protegits pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de COOL & NATURE. Les marques dels productes que COOL & NATURE ven a través de la pàgina web pertanyen als seus legítims propietaris. COOL & NATURE pot establir links o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d'autor d'aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l'eliminació de les referides referències.
 
SETENA.- JURISDICCIÓ COMPETENT I LLEI APLICABLE.
 
Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per determinar el lloc de celebració de la compravenda a què se subjecten les presents Condicions Generals, s'estarà al que disposa l'article 29 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. En cas que el CONTRACTANT no tingui la consideració de consumidor, qualsevol conflicte relacional amb la interpretació o execució de les presents Condicions Generals de Contractació es sotmetrà a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Vic.
 
VUITENA.- nul·litat de CLÁUSULAS.-
 
En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. COOL & NATURE podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de COOL & NATURE.


Tornar a dalt