En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis a la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (d'ara endavant LSSI), passem a indicar:

 

Titular de la pàgina web: COOL & NATURE M32, S.L. (d'ara endavant, “COOL & NATURE”).

Adreça: Carrer Bisbe Morgades, 32                                                                                      

CP: 08500 - Vic (Barcelona).

CIF: B-65789745.

info@m32natural.com


Societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al Volum 43187, Foli 136, Fulla B-426120.

                                                                      
2. Propietat intel·lectual i responsabilitat sobre els continguts.


1. Queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts de la pàgina web de COOL & NATURE, concretament, sobre els textos, disseny, obres, marques, logotips, codi font i qualsevol altre susceptible de protecció, sense l'autorització expressa dels seus titulars, excepte la possibilitat de compartir continguts quan COOL & NATURE així ho autoritzi mitjançant l’ús d’eines tecnològiques per aquesta finalitat.


Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels legítims propietaris. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la pàgina web de COOL & NATURE estan protegits per la llei.


2. COOL & NATURE no es fa responsable dels continguts als quals es dirigeixen els enllaços situats a la pàgina web, segons l'establert en l'article 17 de la LSSI.


3. COOL & NATURE no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la pàgina web titularitat de COOL & NATURE i els serveis oferts en la mateixa.

Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de COOL & NATURE o del titular dels mateixos, podent donar lloc a l'exercici per part de COOL & NATURE de totes les accions judicials o extrajudicials que poguessin correspondre en exercici dels seus drets.


Així mateix, la informació a la qual els usuaris poden accedir a través de la pàgina web de COOL & NATURE, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d'una altra índole. En conseqüència COOL & NATURE no serà responsable en cap cas i sota cap concepte, de les infraccions que pugui cometre l'Usuari en relació amb aquests drets.

 

 

3. Majoria de 14 anys.

 

L’Usuari manifesta ésser major de 14 anys, ja que el Servei i el contingut que s’ofereix no s’adequa a usuaris menors a la mencionada edat. En el cas que COOL & NATURE tingui coneixement de que està recopilant informació personal de persones menors de 14 anys sense el consentiment exprés del seu corresponent pare/mare o tutor/a/s legal/s, es procedirà a eliminar aquest contingut en el període de temps més breu possible.

 

4. Legislació aplicable i jurisdicció competent.

 

La present política legal queda subjecta a l'establert en les lleis espanyoles. Per a qualsevol conflicte derivat de la interpretació de les mateixes, les parts es sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Vic, sempre que això no sigui contrari al que disposa l'article 29 de la LSSI.

 

DRETS D'AUTOR I MARCA.-

 

COOL & NATURE informa que els continguts propis, la programació i el disseny del lloc Web es troben plenament protegits pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de COOL & NATURE. Les marques dels productes que COOL & NATURE ven a través de la pàgina Web pertanyen als seus legítims propietaris. COOL & NATURE pot establir links o híper-enllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d'autor d'aquestes informacions així incloses, podrà sol·licitar en qualsevol moment l'eliminació de les referides referències.

 

JURISDICCIÓ COMPETENT I LLEI APLICABLE.-

 

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a la determinació del lloc de celebració de la compravenda a la qual se subjecten les presents Condicions Generals, s'estarà al que es disposa en l'article 29 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. En el cas que el CONTRACTANT no tingui la consideració de Consumidor, qualsevol conflicte relacional amb la interpretació o execució d’aquestes Condicions Generals de Contractació se sotmetrà a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Vic.

 

NUL·LITAT DE CLÀUSULES.-

 

En cas de que qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. COOL & NATURE podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de COOL & NATURE.

PROCEDIMENT ALTERNATIU PER A LA RESOLUCIÓ DE LITIGIS ONLINE.-
 
Sense perjudici del que indica l'anterior clàusula, la Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Els CLIENTS que tinguin la condició de consumidors, podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia. 

 


Tornar a dalt